Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nadační fond Klub SRDCAŘŮ

Sídlo:                    Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Boleslavská 1384, PSČ 250 01

IČ:                         07070306

Zápis v OR:          oddíl N, vložka č. 1599, vedená u Městského soudu v Praze

dále jen jako „nadační fond“ a/nebo „prodávající“

 

pro prodej knihy Odposlechnuto v Praze (dále jen „zboží“) na podporu veřejné sbírky nadačního fondu prostřednictvím on–line obchodu umístěného na internetové adrese www.odposlechnutovpraze.cz.

Osvědčení ke konání této veřejné sbírky vydal Krajský úřad Středočeského kraje, spisová zn. SZ_082243/2018/KUSK, číslo jednací 086427/2018/KUSK,

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky nadačního fondu (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jsmesrdcari.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 • Prodávající je nadačním fondem sledující obecně prospěšné cíle, zejména v oblasti sociální, zdravotní
  a vzdělávací.
 • Provozovatelem webového rozhraní je Nadační fond Klub SRDCAŘŮ, IČO: 07070306, se sídlem Boleslavská 1384, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, kontakt: my@jsmesrdcari.cz
 • Prodávající provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou sbírku, oznámenou u Krajského úřadu pro Středočeský kraj pod sp. zn. N 1599, za účelem získání peněžitých příspěvků k financování projektu nadačního fondu (dále jen „veřejná sbírka“). Pro veřejnou sbírku je určen transparentní účet č. 77667700/0600 vedený u MONETA MONEY BANK (dále jen „transparentní účet“). Prostředky získané prodejem přes webové rozhraní obchodu jsou příjmem veřejné sbírky.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Zboží nabízené k prodeji prostřednictvím webového rozhraní má výhradně charitativní charakter.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativní a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží,
   • ceně zboží,
   • adrese doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží v CZK a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu prostřednictvím bankovního převodu či platební brány společnosti GOPAY s.r.o. jedním z následujících způsobů:
   • on–line platební kartou,
   • on–line/off–line bankovním převodem,
   • internetovým platebním systémem PayPal.
  • V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na transparentní účet.
  • Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • V souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů prodávající prohlašuje, že výše příspěvku je vždy minimálně 60% z ceny zboží (bez nákladů na dodání zboží).
 3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí–li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí–li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je–li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde–li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Zboží bude zákazníkovi, po obdržení platby na transparentní účet, předáno osobně na odběrné místě či doručeno Českou poštou, s.p. nebo Zásilkovna s.r.o. na adresu, kterou uvedl v objednávce jako adresu doručení, není–li dohodnuto jinak. Doba doručení v rámci České republiky je do 30 dnů. Doba doručení zboží do zahraničí závisí na poštovních podmínkách.
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je–li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží je kupující povinen ji zkontrolovat a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou–li prodávajícím vydány.
 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (otázka, buď bych to smazal nebo nahradil to co má shoptet)
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které je přímo aplikovatelné od 25. května 2018 a zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (zákon) a novým zákonem doplňujícího některá ustanovení GDPR, který nahradí zákon po 25. květnu 2018.
  • Kupující bere na vědomí, že v souvislosti s plněním kupní smlouvy pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy dochází ke zpracování následujících osobních údajů: jméno a příjmení, e‑mail a bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od dodání zboží na základě kupní smlouvy a to z důvodu ochrany oprávněných zájmů prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující má právo (i) požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, (ii) požadovat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů pokud k jejich zpracování není dán zákonný důvod, (iii) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (iv) na přenositelnost osobních údajů, (v) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, IČO: 708 37 627.
  • Požádá–li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 3. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující bere na vědomí, že mu mohou jako zákazníkovu prodávajícího být zasílány informace související se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále bere na vědomí, že mu mohou být zasílány informace o charitativních projektech prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může kdykoli vyjádřit nesouhlas se zasíláním výše uvedených informačních emailů zasláním emailu na kontaktní email prodávajícího.
 4. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je–li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: e–mail: my@jsmesrdcari.cz, adresa pro doručování Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Boleslavská 1384, PSČ 250 01, telefon +420 725 432 153.

V Praze, dne 02.07.2018